เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

anigifเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่า ตัวแทนการจัดแสดงภูมิภูมิปัญญาชาวบ้าน คณะหมอนวดแพย์แผนไทย ตัวแทนครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จากจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้