เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ผลการดำเนินงาน

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤษภาคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เมษายน-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มีนาคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กุมภาพันธ์-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มกราคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ธันวาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤศจิกายน-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ตุลาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กันยายน-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-สิงหาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กรกฏาคม-2560.pdf
  ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มิถุนายน-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤษภาคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เมษายน-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มีนาคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กุมภาพันธ์-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มกราคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ตุลาคม-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ธันวาคม-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤศจิกายน-2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ-2559-1
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง2
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง
คำสั่งมอบอำนาจของนายกฯ
กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ
ผลการดำเนินงานการจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำปี 2558 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ