แผนพัฒนาเทศบาล

สำนักงานปลัด

parad2

นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายสินเอี่ยม  อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายปัญญา  ศรีใจป้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 



 
 

นางสุบิน  ติ๊บบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวคนึงนิจ  โยธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุชาติ  น้อยตุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
onanong
นายสมบัติ  ใหม่จันมร์ตา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเดช  เรืองคำวัฒนา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอรอนงค์ ใหม่จันทร์ตา
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
     
นางกนิษฐกา  ลิ้มประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายโอราฬ  ปัญจขันธ์
นิติกรชำนาญการ
นายณัฐพล  สมวงษา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิชำนาญการ
 phichit  prapop

จ.ส.อ.พิชิต  สินเปียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประภพ  คำอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายตระกูล ทาจุมปู
พนักงานขับรถดับเพลิง 
adisorn 

mit

นายอดิศร  มุมวงศ์
พนักงานขับรถ
 

นายมิตร  แก้วเอ
นักการ ฯ

  wanna
นางจันทร์ฉาย  แสงส่วาง
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางวรรณา  เพชรพลอย
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางแจ่มจันทร์ สายวงศ์ใจ
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางมณฑิรา โยธา
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
  นางศรีนวล ปิงวงศ์ 
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางสาวเครือวรรณ ใจจม 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวหอมนวล ป๊อกบุญเรือง
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางปิ่นแก้ว  ช่วยไว้ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางรัตนา  คนซื่อ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางจันทร์รุณี ไชยคำ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสุข กันจะสิน 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางธนาภรณ์ ปินใจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   นางยุพิน  บุญปั๋น 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก