เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กองคลัง

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  ศรีใจบุญสูง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.