เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กองช่าง

นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา 
ผู้อำนวยการกองช่าง

 rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพนม ธรรมใจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา
     


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.