แผนพัฒนาเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 
surapol
นายสุรพล รักพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.