ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ