เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดแนบ