รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2563

- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2562

- รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2561