anigif

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า