anigif

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ประจำไตรมาส 3 ครั้งที่ 4/2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่ามาเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า