anigif

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมประชุมกับประชาชนชาวบ้านไร่อ้อย หมู่ 5 ติดตามเยี่ยมสัตว์ติดโรคลัมปิสกินพร้อมพ่นหมอกควันคอกกางมุ้งให้แก่กลุ่มเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว