anigif

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย หลักสูตรการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวดื่มสุรา ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) โดยความร่วมมือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย สนง.พมจ.พะเยาณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ศาลากลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา