anigif

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมรับฟังข้อมูลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะยา กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 8 พะเยา เพื่อสร้างการรับรู้สิทธิ์อันพึงได้รับ ให้แก่ทายาทของผู้วายชนในแต่ละพื้นที่ ได้รับทราบตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง รวมถึงพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมแนะนำแนวทางการปฏิบัติในงานราชพิธี พิธีกรรมต่างๆ ให้กับส่วนราชการ