anigif

วัวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. งานการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสำนักงานเกษตรกร อำเภอแม่ใจ ได้จัดประชุมประชาคมข้าวให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้านและตัวแทนเกษตรกร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า