แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุลมาเป็นประธานใครั้งนี้ โดยมีเด็กและนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งประชาชนตำบลบ้านเหล่าและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก