แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

anigifเมื่อวันที่ 6,7,8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนสถานศึกษาและประชาชนตามแนวชายแดน ณ โรงเรียนไร่อ้อย โรงเรียนดงอินตา โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา