แผนพัฒนาเทศบาล

จัดเวทีประชาคมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

anigif

 วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดเวทีประชาคมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อสกัดพื้นที่ปลอดโรค และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุม 14 หมู่บ้าน