เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

anigif

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่ารม