โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รับคณะศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

anigifเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับคณะศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า