เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคจากภาวะภัยแล้ง

anigifเมื่อวันที่ 9 , 12 , 16 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคจากภาวะภัยแล้ง พื้นที่หมู่ที่ 6, 7 , 9 ,11 ตำบลบ้านเหล่า

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.