โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมโครงการ การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน

anigif

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมโครงการ การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า