โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

anigif

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านหล่า ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า