โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

anigif

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า