โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงานบุคคล

การบริหารเงินงบประมาณ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดแนบ