เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดแนบ


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.