โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดแนบ