การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ