โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ 2561

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย และ
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา