โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ-ปีงบ-59-เพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบ