โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงานบุคคล

การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดแนบ