เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

งานการเงินและบัญชี ปี 2563

   
   
-  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
-  งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
  ตุลาคม 2562
  พฤศจิกายน 2562
  ธันวาคม 2562
  มกราคม 2563
  กุมภาพันธ์ 2563
  มีนาคม 2563
  เมษายน 2563
  พฤษภาคม 2563
  มิถุนายน 2563
  กรกฎาคม 2563
  สิงหาคม 2563
  กันยายน 2563


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.