เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

จัดเวทีประชาคมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

anigif

 วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดเวทีประชาคมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อสกัดพื้นที่ปลอดโรค และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุม 14 หมู่บ้าน

Read more: จัดเวทีประชาคมออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุลมาเป็นประธานใครั้งนี้ โดยมีเด็กและนักเรียนแต่ละโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งประชาชนตำบลบ้านเหล่าและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก

Read more: โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

anigifเมื่อวันที่ 6,7,8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนสถานศึกษาและประชาชนตามแนวชายแดน ณ โรงเรียนไร่อ้อย โรงเรียนดงอินตา โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more: โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แลกของขวัญต่างๆ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน การจับของรางวัล แลกของขวัญต่างๆ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

Read more:  แลกของขวัญต่างๆ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562