241736723 1056690971783130 8569076594163933839 n

 

241738429 4578591708829607 808169443410601063 n

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2.แจ้งผ่านเว็บไซร์ http://www.banlaolocal.go.th
3.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 0-5488-6410
4.แจ้งผ่านทาง Faecbook : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
5.แจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigif

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมงคล จินะวรรณ์ และนายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุจำม่วง ตำบลบ้านเหล่าและพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วิหารวัดศรีดอนตัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดพะเยา โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจมาเป็นประธานในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว (ลำใจเวียง) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 กันยายน 2564

anigif

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย หลักสูตรการเสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว(กิจกรรมปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง)
โดยความร่วมมือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย สนง.พมจ.พะเยา ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ศาลากลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

anigif

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย หลักสูตรการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวแหว่งกลาง ครอบครัวดื่มสุรา ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) โดยความร่วมมือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย สนง.พมจ.พะเยาณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ศาลากลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

anigif

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานเปิด โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเหล่า”โดยความร่วมมือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ศาลากลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

anigif

วันที่ 5 กันยายน 2564 นายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานเปิดโครงการโครงการโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย หลักสูตรเตรียมพร้อมจะมีครอบครัว หรือครอบครัวใหม่ (กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสใฝ่รู้อนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งโรคทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยความร่วมมือศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลบ้านเหล่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย สนง.พมจ.พะเยา ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ(ศาลากลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา