โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงานบุคคล

การบริหารเงินงบประมาณ

ประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน

anigif

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ ประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ พร้อมรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ

Read more: ประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการขยะในชุมชน

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในรอบปี 2564 - 2565

anigif

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในรอบปี 2564 - 2565 โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 45 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในรอบปี 2564 - 2565

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

anigif

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more: กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

anigif

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณสองข้างทางเก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้จากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางไม่ให้บดบังถนนและแสงสองสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านไร่อ้อย ถึง หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้ ตำบลบ้านเหล่า

Read more: กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

กิจกรรมประเพณีบวงสรวงอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ประจำปี 2564

anigif

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมประเพณีบวงสรวงอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานรักษาแหล่งน้ำตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้สืบไป โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต่างๆและประชาชนตำบลบ้านเหล่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมประเพณีบวงสรวงอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ประจำปี 2564