- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์-และการร้องทุกข์ฉบับที่-2พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด19-พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-7-พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น-พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ-ฉบับที่-5-พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ-พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
- หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล-ฉบับ-2-2565
-   แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566