ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

Address:
187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา
56130
ประเทศไทย
Phone:
Email banlao_maechai@hotmail.com
Fax:
แฟกซ์ 054-886410
Mobile:
โทรศัพท์ 054-886410