ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายจันทร์  ศรีใจ
ประธานสภา ฯ
นายมงคล  จินะวรรณ์
รองประธานสภา ฯ

boonyay
นายฤทธิ์พงษ์  วงศ์ปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญย้าย  ทาจุมปู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิเชียร  สินเปียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุดม  อินจุมปู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ นวลวงค์อิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมศักดิ์  จำปาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไกรฤกษ์  วงศ์ติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 
   นายผดงศักดิ์  สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2