ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

กองคลัง

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  เลิศรัตนภิรมณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ