นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  เลิศรัตนภิรมณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ