ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 
surapol
นายสุรพล รักพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน