การเรียกประชุมสภา

  ประกาศเรียกประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี พ.ศ. 2564
   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี พ.ศ. 2562
   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-พ.ศ. 2562
   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-พ.ศ. 2562
   ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี 2562