ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

กฏหมายระเบียบที่สำคัญในสภา

 1.  พรบ.เทศบาล ถึงฉบับปัจจุบัน
 2.  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
 4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธูีการงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
 5.  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
 7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 8. พระราชบัญญัติเทศบาล-ฉบับที่-14-พ.ศ.2562
 9. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
10. ระเบียบรับจ่ายฝากเก็บและตรวจเงิน-อปท.พ.ศ.2547
11 ระเบียบรับจ่ายฝากเก็บและตรวจเงิน-อปท.-ฉบับที่-3-พ.ศ.