anigif

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วริมสระน้ำหลังสำนักงานเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม

anigif

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมคณะฯ ประกอบด้วย รองผู้กำกับ สภ.แม่ใจ , ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ , ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ และปลัดอำเภอประจำตำบลบ้านเหล่า ร่วมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอำเภอแม่ใจ ระหว่าง อำเภอแม่ใจ กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลบ้านเหล่า เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ การ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (กลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigif

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศบาลตำบลบ้านเหล่ากล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์กรที่ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชร โดยมี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจมาเป็นประธานในการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigif

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ ตลาดสดบ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 และ ม.8 ตำบลบ้านเหล่า รณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 (Covid – 19) และเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านเหล่าพร้อมใจกันไปฉีดวัคซีน

anigif

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า โครงการในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ