การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   กิจกรรมการเดินรณรงณ์การต่อต้านยาเสพติด
   โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า