ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต

โครงสร้างเทศบาล

กองช่าง

   rujira  
  นายจิรศักดิ์ แสวงผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพนม ธรรมใจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา