นายอนันท์
นายอนันท์ นวลวงค์อิน
ประธานสภาเทศบาล
นายไกรฤกษ์
นายไกรฤกษ์ วงค์ติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล

นายไชยศ นายประเวศ นางนงคราญ
นายไชยศ สินเปียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเวศ ใจลังก๋า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางนงคราญ หล้าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 นายสุริยาวุธ นายสาธิน  นายตัน
นายสุริยาวุธ ใจยะคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายสาธิน อุดทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายตัน อินต๊ะเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายจันทร์ นายประสิทธิ์ นายไพศาล
นายจันทร์ ศรีใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ ใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพศาล พิษเมืองพรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 นายเกรียงไกร
  นายเกรียงไกร ใจยสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2