เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายจันทร์  ศรีใจ
ประธานสภา ฯ
นายมงคล  จินะวรรณ์
รองประธานสภา ฯ

boonyay
นายฤทธิ์พงษ์  วงศ์ปัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญย้าย  ทาจุมปู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิเชียร  สินเปียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอุดม  อินจุมปู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ นวลวงค์อิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมศักดิ์  จำปาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไกรฤกษ์  วงศ์ติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 
   นายผดงศักดิ์  สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.