241736723 1056690971783130 8569076594163933839 n

 

241738429 4578591708829607 808169443410601063 n

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2.แจ้งผ่านเว็บไซร์ http://www.banlaolocal.go.th
3.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 0-5488-6410
4.แจ้งผ่านทาง Faecbook : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
5.แจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายอนันท์
นายอนันท์ นวลวงค์อิน
ประธานสภาเทศบาล
นายไกรฤกษ์
นายไกรฤกษ์ วงค์ติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล

นายไชยศ นายประเวศ นางนงคราญ
นายไชยศ สินเปียง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประเวศ ใจลังก๋า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางนงคราญ หล้าแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 นายสุริยาวุธ นายสาธิน  นายตัน
นายสุริยาวุธ ใจยะคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายสาธิน อุดทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายตัน อินต๊ะเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายจันทร์ นายประสิทธิ์ นายไพศาล
นายจันทร์ ศรีใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประสิทธิ์ ใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายไพศาล พิษเมืองพรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 นายเกรียงไกร
  นายเกรียงไกร ใจยสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2