patarakun1
นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7
โทร. 089-9503103
 
 20221219
นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
202210272
 นายธีรศักดิ์ จันทร์แดงตระกูล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน