นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 
surapol
นายสุรพล รักพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 1
 นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน