นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7
โทร. 089-9503103
 
 
 1
 นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน