การประชุมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินทำกินในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา-พ.ศ.2565
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ประกาศ-เรื่อง-ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา