241736723 1056690971783130 8569076594163933839 n

 

241738429 4578591708829607 808169443410601063 n

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2.แจ้งผ่านเว็บไซร์ http://www.banlaolocal.go.th
3.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 0-5488-6410
4.แจ้งผ่านทาง Faecbook : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
5.แจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

  รายงานการประชมสภา-2563-สมัย-4-ครั้งที่-1
  รายงานการประชมสภา-2563-สมัย-3-ครั้งที่-2
  รายงานการประชมสภา-2563-สมัย-3-ครั้งที่-1
  รายงานการประชมสภา-2563-สมัย-2-ครั้งที่-1
  รายงานการประขุมสภา-2563-สมัยแรก-ครั้งที่-1
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-2564-ครั้งที่-1
   ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2562-ครั้งที่-1 
   ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2562-ครั้งที่-3
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2562-ครั้งที่ 2
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2562-ครั้งที่ 1
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2562-ครั้งที่ 1
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2562-ครั้งที่-1
   ประกาศรายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-2562-ครั้งที่-1