สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2564
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2564
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2564
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2563