1 
 นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โทร.088-2538954
 2
 นางสาวญานิกา ทิพย์อุโมงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ