241736723 1056690971783130 8569076594163933839 n

 

241738429 4578591708829607 808169443410601063 n

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2.แจ้งผ่านเว็บไซร์ http://www.banlaolocal.go.th
3.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 0-5488-6410
4.แจ้งผ่านทาง Faecbook : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
5.แจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 

 

นายสินเอี่ยม  อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด   
 นายปัญญา  ศรีใจป้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
 

นางสุบิน  ติ๊บบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ  โยธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุชาติ  น้อยตุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
onanong
นายสมบัติ  ใหม่จันมร์ตา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเดช  เรืองคำวัฒนา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอรอนงค์ ใหม่จันทร์ตา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  DP phichit
นายโอฬาร  ปัญจขันธ์
นิติกรชำนาญการ

 นางเดือนเพ็ญ วรรณสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จ.ส.อ.พิชิต  สินเปียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   prapop  
   นายประภพ  คำอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
adisorn   

mit

นายอดิศร  มุมวงศ์
พนักงานขับรถ
นายตระกูล ทาจุมปู
พนักงานขับรถ  

นายมิตร  แก้วเอ
นักการ ฯ

  wanna
นางจันทร์ฉาย  แสงส่วาง
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางวรรณา  เพชรพลอย
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางแจ่มจันทร์ สายวงศ์ใจ
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางมณฑิรา โยธา
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
  นางศรีนวล ปิงวงศ์ 
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางสาวเครือวรรณ ใจจม 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวหอมนวล ป๊อกบุญเรือง
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางปิ่นแก้ว  ช่วยไว้ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางรัตนา  คนซื่อ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางจันทร์รุณี ไชยคำ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสุข กันจะสิน 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางธนาภรณ์ ปินใจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   นางยุพิน  บุญปั๋น 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก