1
นายปัญญา  ศรีใจป้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-5378818
    นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 095-2345665

นางสุบิน  ติ๊บบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ  โยธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุชาติ  น้อยตุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
onanong
นายสมบัติ  ใหม่จันมร์ตา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเดช  เรืองคำวัฒนา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอรอนงค์ ใหม่จันทร์ตา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  DP phichit
นายโอฬาร  ปัญจขันธ์
นิติกรชำนาญการ

 นางเดือนเพ็ญ วรรณสาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จ.ส.อ.พิชิต  สินเปียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
prapop   2
 นายประภพ  คำอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   นายอดิเรก ปาดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
adisorn   

mit

นายอดิศร  มุมวงศ์
พนักงานขับรถ
นายตระกูล ทาจุมปู
พนักงานขับรถ  

นายมิตร  แก้วเอ
นักการ ฯ

 wanna  
นางวรรณา  เพชรพลอย
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
  นางแจ่มจันทร์ สายวงศ์ใจ
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวเครือวรรณ ใจจม 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
  นางปิ่นแก้ว  ช่วยไว้ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางรัตนา  คนซื่อ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางจันทร์รุณี ไชยคำ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสุข กันจะสิน 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางธนาภรณ์ ปินใจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   นางยุพิน  บุญปั๋น 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก