โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ฝ่ายบริหาร

tanom02

นายถนอม  หลวงฟอง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

โทร.087-7260885

 

นายพงษ์ศิลป์  บุญมาเครือ
รองนายกเทศมนตรี
โทร 098-5646256
  นายบุญเฉิด  ทะนันใจ
รองนายกเทศมาตร
โทร 090-2069459
     
   นายศุภชีพ   ศิริวงศ์ใจ  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 087-3017754