แผนพัฒนาเทศบาล

ฝ่ายบริหาร

tanom02

นายถนอม  หลวงฟอง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า

 

นายพงษ์ศิลป์  บุญมาเครือ
รองนายกเทศมนตรี
  นายบุญเฉิด  ทะนันใจ
รองนายกเทศมาตร
 
นายคงเดช  เมืองแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี
  นายศุภชีพ   ศิริวงศ์ใจ  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี