แผนพัฒนาเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 
surapol
นายสุรพล รักพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กองคลัง

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  ศรีใจบุญสูง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 

กองช่าง

นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา 
ผู้อำนวยการกองช่าง

 rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพนม ธรรมใจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา
     

สำนักงานปลัด

 

palad

 

 

 

นายสินเอี่ยม  อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นายปัญญา  ศรีใจป้อ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
   

นางสุบิน  ติ๊บบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ  โยธา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสุชาติ  น้อยตุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
onanong
นายสมบัติ  ใหม่จันมร์ตา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเดช  เรืองคำวัฒนา 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางอรอนงค์ ใหม่จันทร์ตา
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
     
นางกนิษฐกา  ลิ้มประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายโอฬาร  ปัญจขันธ์
นิติกรชำนาญการ
นายณัฐพล  สมวงษา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิชำนาญการ
 phichit  prapop

จ.ส.อ.พิชิต  สินเปียง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประภพ  คำอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายตระกูล ทาจุมปู
พนักงานขับรถ 
adisorn 

mit

นายอดิศร  มุมวงศ์
พนักงานขับรถ
 

นายมิตร  แก้วเอ
นักการ ฯ

  wanna
นางจันทร์ฉาย  แสงส่วาง
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางวรรณา  เพชรพลอย
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางแจ่มจันทร์ สายวงศ์ใจ
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางมณฑิรา โยธา
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
  นางศรีนวล ปิงวงศ์ 
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางสาวเครือวรรณ ใจจม 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวหอมนวล ป๊อกบุญเรือง
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางปิ่นแก้ว  ช่วยไว้ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางรัตนา  คนซื่อ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางจันทร์รุณี ไชยคำ
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสุข กันจะสิน 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
 
นางธนาภรณ์ ปินใจ 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
   นางยุพิน  บุญปั๋น 
ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก