palad โทร 088-2538954  
     
     
     

logo1

logo2

   rujira  
  นายจิรศักดิ์ แสวงผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 094-7574125
 
  rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา
     
patarakun1
นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7
โทร. 089-9503103
 
 20221219
นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
โทร. 083-5775640

 
 
 

     
   นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8536963
 
     2
 นางสาวทัศนีย์ สีธิป้อม
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 061-3601802
   นางสาวทัศนีย์ มาอินทร์
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 091-0719651
nongkrarn
นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเยาวลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
sutasinee   ดนภัทร  สุทธกุล
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  นายดนภัทร สุทธกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน