palad

logo1

logo2

   rujira  
  นายจิรศักดิ์ แสวงผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพนม ธรรมใจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา
     
นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 
surapol
นายสุรพล รักพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
 

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  เลิศรัตนภิรมณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ