palad

 โทร 088-2538954

logo1

logo2

   rujira  
  นายจิรศักดิ์ แสวงผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 094-7574125
 
  rujira
นายชยางกูร ยศแผ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิราพร  อสุพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 somsak  
นายสมศักดิ์  หล้าเป็ง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  นายมานพ  จันทะวัง
ผู้ช่วยช่างประปา
     
นางภัทรกุล   ไฝเครือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7
โทร. 089-9503103
 
 
 1
 นายสยามชัย ใจเที่ยง
เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8536963

20220622.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 061-3601802

นางสาวจันจิรา ปิงยอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  nongkrarn  sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน